GDPR

Ochrana osobních údajů

Vaše osobní data chráníme v souladu s Pravidly pro ochranu osobních údajů české i evropské legislativy.

POUČENÍ PRO FYZICKÉ OSOBY PŘEDÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE PODLE NAŘÍZENÍ EU č. 2016/679 ("GDPR"):

1) Kdo je správcem os. údajů?

Správcem Vašich os. údajů je Lenka Sádecká jako poskytovatele nabízených služeb. Správce lze kontaktovat prostřednictvím kontaktu na e-mail masazeulenky@seznam.cz

2) Jaký je účel zpracování os. údajů?

Účelem zpracování os. údajů je plnění smlouvy, tedy poskytování nabízených služeb.

3) K čemu váš souhlas slouží?

Poskytnutý e-mailový a telefonický kontakt slouží k zpracování citlivých osobních údajů:
K získání potřebných informací pro naplánování a provedení nabízených služeb. Dále k objednávání termínů k vyplnění poskytovaných služeb, dotazů, omluv atd.

Osobní údaje jsou od Subjektu získávány na základě přijatých písemných objednávek, telefonicky či jinou cestou. Veškerá data jsou ukládána v písemné formě a slouží pouze pro potřeby Správce k vykonávání nabízených služeb.

4) Jak dlouho jsou osobní údaje uchovávány?

Dobrovolnost a možnost odvolání souhlasu se zpracováním:
Poskytnutí osobních údajů, včetně citlivých údajů, je zcela dobrovolné. Souhlas, který Subjekt tímto poskytuje, může na vlastní žádost kdykoli také odvolat písemnou formou na adrese Správce. V případě odvolání souhlasu budou veškeré osobní a citlivé údaje nevratně bezpečným způsobem zlikvidovány a nebude již možné ani v budoucnu přístup do databáze obnovit. Pro platnost odvolání je nutné jej provést pouze písemnou formou, nejlépe e-mailem na adresu masazeulenky@seznam.cz.

Období, po které jsou data o Subjektu uchovávány:
Souhlas zůstává v platnosti a účinnosti po celou dobu aktivní spolupráce Správce se Subjektem nebo do doby, než Subjekt případně souhlas odvolá.

6) Z jakého důvodu požadujete osobní údaje, a jaké jsou následky odmítnutí poskytnutí os. údajů?

Poskytnutí os. údajů je smluvním požadavkem. V případě neposkytnutí os. údajů nelze poskytovat nabízené služby.

7) Jaká máte práva na přístup v souvislosti se zpracováním os. údajů?

Požádá-li Subjekt o informaci o zpracování svých osobních údajů (včetně citlivých údajů), je mu Správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv Subjektu údajů: Každý Subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).

Subjekt má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na Správce, a pokud jim Správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může Subjekt obrátit i přímo.